Regulamin


I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług portalu internetowego A - Portal Społecznościowy znajdującego się pod adresem internetowym www.lubin.miasta.pl. oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

Portal Alkoholizm i inne uzależnienia powstał w celu tworzenia komunikacji pomiędzy Użytkownikami, którzy są zaangażowani w upowszechnianie informacji publicznej, dziennikarstwo i budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie Internetu. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać stworzenie społeczności internetowej, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.


Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest firma:

E@TRONIK, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Lubina pod numerem 019073,
NIP 692-130-90-08,
Regon 020637584.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają tylko osoby upoważnione.

II. Postanowienia ogólne i definicje

Alkoholizm i inne uzależnienia - Portal Społecznościowy jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjno społecznościowym. Portal ten umożliwia dokonanie prezentacji internetowej oraz wymianę informacji.

Klient / Użytkownik : osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go do Dostawcy.

Dostawca / Administrator : Firma: E@tronik - Mariola Kosenko z siedzibą w Lubinie ul. Konopnickiej 2/2 p. 59-300 Lubin - podmiot zarządzający i prowadzący portal.

Aktywacja usługi : udostępnienie Zamawiającemu zasobów oferowanych przez daną usługę
w ramach portalu internetowego alkoholizm.com.pl
Z chwilą przesłania formularza osoba/ jednostka dokonująca rejestracji staje się Użytkownikiem.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.

Gość – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nicku i Hasł indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu; obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu. Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana (przyjęty podczas zakładania (rejestracji) Konta w Portalu.

Wolny Dostęp – dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) .

Ogłoszenia drobne – serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej, eksponowaną dla Gości i Użytkowników. Maksymalny okres prezentacji jednostkowej treści to jeden miesiąc.


Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.: usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych (patrz dalej cz. IV. pkt. 1),

1. usługi komunikacji internetowej,
2. udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości (prowadzenie blogów, zamieszczanie komentarzy, zdjęć, umożliwienie interaktywnego kontaktu pomiędzy Użytkownikami Portalu w postaci zamieszczania komentarzy, publikowania zdjęć, zamieszczania ogłoszeń drobnych),
3. usługi wyszukiwania.

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Usługi komunikacji internetowej – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych, w tym: publikowania treści w Blogach, komentarzy i opinii, zdjęć, grafik oraz ogłoszeń drobnych.

Społeczność internetowa – grupa stałych Użytkowników Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.


Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.


Usługi : poszczególne usługi Portalu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.
Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na stronach portalu pod adresem: http://lubin.miasta.pl - postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu.
Dostęp do części usług , jak np. składanie Oferty Kupna lub Oferty Sprzedaży - nie wymaga rejestracji.

Usługi Portalu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Za moment uzyskania przez Klienta prawa dostępu do usługi portalu - aktywacja usługi - uznaje się datę wysłania przez Dostawcę informacji zawierającej dane do logowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.


V. Ochrona danych osobowych

 1. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w Portalu. O ile Użytkownik nie zgłosi zastrzeżenia Dostawca ma prawo do opublikowania danych Klienta na liście referencyjnej Dostawcy.
 2. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 3. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Dostawcy.
 4. Osoba / podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis/ strona WWW/ oferta/ ogłoszenie lub reklama nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Dostawcy.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji,zmiany bądź usunięcia.

VI. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających
  z nieznajomości Regulaminu.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Portalu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta,
  w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Portalu.

VII. Inne postanowienia organizacyjne

 1. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Katalogu bez podania przyczyny.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 3. Administrator jako zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych
  w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

VIII. Informacje prawne

 1. Firma E@tronik jest dostawcą usług internetowych, umożliwiających dostęp do informacji podanych przez osoby trzecie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za te informacje.
 2. Wykonanie oraz konfiguracja wszystkich wpisów w Katalogu Wizytówki Firm następuje według wskazań Klienta i na podstawie udostępnionych przez niego informacji oraz materiałów.
 3. Za prawdziwość i zgodność z prawem informacji zamieszczanych we wpisach, włącznie
  z informacjami za pośrednictwem łącza ( linku ), odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Klienci .
 4. Firma E@tronik nie posiada wiedzy ani na temat niezgodnych z prawem działań Klientów ani też na temat naruszenia przez Klientów prawdziwości i zgodności z prawem informacji zamieszczonych we wpisach z informacjami dostępnymi przy pomocy linku.
 5. Przepisy prawa polskiego – art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyłączają odpowiedzialność za dane przechowywane w zasobach systemu teleinformatycznego w przypadku, gdy administrator strony nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Jednak gdyby administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, powinien niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych albo wykazać gotowość do usunięcia kontrowersyjnych treści.
 6. Na podstawie tej samej regulacji administratorzy serwisów społecznościowych, portali umożliwiających dokonywanie wpisów przez internautów, a nawet prasy internetowej mogą się zwolnić z odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników internetu. Dotyczy to sytuacji, w których administrator udostępnia miejsce na serwerze użytkownikom internetu, nie ingerując jednocześnie w zamieszczane przez nich treści.

IX. Odpowiedzialność Firmy E@tronik

Firma E@tronik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Firmie E@tronik przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.

Firma E@tronik nie ponosi odpowiedzialności za:

- jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, - sposób w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne (profile użytkowników), ogłoszenia, lub wypowiedzi Użytkowników na forum,

- skuteczność anonsów zamieszczanych w Portalu

- zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie,
- skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie, - przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Firmy

- E@tronik, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp., - wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Firmy E@tronik.

Wydawnictwo E@tronik nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.

Wydawnictwo E@tronik nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników.

Wydawnictwo E@tronik nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Firma E@tronik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.

Wydawnictwo E@tronik nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy.

Wydawnictwo E@tronik nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Portalu internetowego Nasz Lubin, prosimy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub też zgłaszać listownie na adres:

 3. Wydawnictwo E@TRONIK MARIOLA KOSENKO
  Ul.Konopnickiej 2/2
  59-300 Lubin
  z dopiskiem Portal Społecznościowy - Alkoholizm i inne uzależnienia

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania. Nowy regulamin Portalu Internetowego Nasz Lubin obowiązuje od momentu opublikowania.

Polecamy

akcjasos4Serdecznie zapraszamy do pierwszego w Polsce portalu  dla osób uzależnionych i współuzależnionych http://alkoholizm.akcjasos.pl
Zapraszamy do forum dyskusyjnego Forum uzaleznienia - tu możesz otrzymać pomoc.

Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Reklama

Psycholog online

Jeśli przeżyłeś tragedię i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jeśli masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i chciałbyś lepiej poznać siebie i swoje potrzeby i upewnić się w obranym kierunku Twojego życia, napisz do naszego psychologa on-line

Porady naszego psychologa udzielane są bezpłatnie.

Partner serwisu

Reklama

Reklama