To jest tylko wersja do druku, aby zobaczy pen wersj tematu, kliknij TUTAJ
FORUM PORTALU ALKOHOLIZM.AKCJASOS.PL
warto rozmawiac...

Uzale¿nienie od alkoholu- alkoholizm - ci±¿ko bêdzie....Nie znalaz³am tu nic swojego......

Danka** - Pi 29 Sie, 2008 15:34
Temat postu: ci±¿ko bêdzie....Nie znalaz³am tu nic swojego......
Trudny orzech do zgryzienia-napisa³ joel,i prawda. Dziêki,Ci Joel za odpowied¼.Wla¶nie wypi³am 200 Smirnoffa,to jest wredne i nie nawidzê tego. A jednak mi z tym dobrze.Jak Wy to robicie,aby TO naprawde znienawidzieæ,tam w ¶rodku,aby to wygnaæ z siebie,z domu,ze snów, ze swojego ¿ycia.JAK?Napisa³am,¿e mozna lekarza oszukaæ.I prawda. Rok ca³y "bawi³am siê"w ciuciubabke z bardzo znanym z osi±gniêæ w tej materii lekarzem,on mi zapisywa³ benzodiazepiny,ja ich wyrzuca³am do kosza,rano stawia³am siê ¶liczna,apetyczna, a po wizycie -hulaj,do najbli¿szego pubu na bañkê.Noce -oczywi¶cie z g³owy,ale dzieñ nale¿a³ do mnie,mój przepity dzieñ. Potem byla d³u¿sza przerwa,któr± zawdziêczam zainteresowaniu pewnym tematem,który mnie wci±gna³,nie pozwalaj±c piæ. Szkoda by³o czasu na picie,musia³am siê uczyæ nowych rzeczy,powiem szczerze,osi±gnê³am wiele w tej dziedzinie,zosta³am nawet Mistrzem (Mistrzyni±). Ale nadszed³ kres,wiêcej ju¿ siê nie da³o osi±gn±æ,dawni przyjaciele okazali siê zazdro¶ni,a mnie siê ju¿ po prostu nie chcia³o. I teraz znowu jestem w kropce,znowu z t± sob± ma³±,¶mieszn± ossóbk±,która na nic nie znajdue odpowiedzi,dla której odpowied¼ znajduje siê pod zakrêtk± 200 ml "Smirnoffa".Ja nie chcêm¼le mi z tym,a ci±gnie.

[ Dodano: Pi± 29 Sie, 2008 3:48 pm ]
Jobael,i jeszcze to mi wybacz,¿e Twoje imiê przekrêci³am..Taki ciekawy "nik",a ja siêgnê³am po bardziej popularny.Nie gniewaj siê,nie rozmy¶lnie to zrobi³am. Ja dawno juz siê Wam przygl±dam,ale wstyd,albo nie wiem juz co nie pozwala³y mi do Was wpa¶æ,szkoda,¿e tyle czasu zmarnowa³am, w¶ród swoich zawsze ra¼niej,os±dz±,ale nie na karê ¶mierci,rozpoznaj± fa³sz, i mizdrzenie siê,i to jest wa¿ne,bowiem jako¶ wszyscy "m±drzy" ¶wiata tego ulegaj± fa³szowi,mizdrzeniu siê i udawaniu kogo¶ innego.Pamiêtacie film Zelenky "Rok diab³a"? Wielki Jaromir Nohavica w kontakcie ze swoj± s³abo¶cia,jemu siê uda³o,ale nie wszystkim siê udaje,nie wszystkim.Mnie siê,zdaje siê,nie udaje.

jerry - Pi 29 Sie, 2008 15:52

Hej "bezimienna"!
Jest takie powiedzenie - nie dyskutuj z kim¶ kto ma nad tob± pó³ litra przewagi, wiêc ciê¿ko nam bêdzie siê dogadaæ jak wypijesz nastêpne 200g.

Pozdrawiam - Jerry

Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 16:09

jerry napisa/a:
Jest takie powiedzenie - nie dyskutuj z kim¶ kto ma nad tob± pó³ litra przewagi, wiêc ciê¿ko nam bêdzie siê dogadaæ jak wypijesz nastêpne 200g.

Pozwolê siê wtr±ciæ jerry. Chyba 300g, ja nie wypi³em dzisiaj ani kropli. Zreszt± nawet jak bezimienna wypije kolejnego szczeniaka to i tak nie mamy szans.

Aha bezimiena ja wzi±³em forumowiczów na sposób. Udziela³em siê tutaj po pijaku ale po 5 secie lub 5 browarze(czasami wcze¶niej) mnie wyczuwali. Nawet nie wiem dlaczego? :-/ :-?

Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 16:12

Bezimienna-masz podobny styl po smirnoffie co ja kiedy¶.
Danka** - Pi 29 Sie, 2008 16:23

Oho,ju¿ siê koledzy ze¼lili na mnie.Nie b±d¼cie ¼li,ja do Was przychodzê go³a-bosa..nic nie chcê, na nic nie czekam....nie chcê Was oszukiwaæ,zreszt± zaraz siê na tym poznacie.Ja chcê PRZESTAÆ PIÆ z Wasz± pomoc±.Jak siê czuæ"na luzie" bez wódki,jak pokonaæ problemy bez wódki ,jak siê pozbieraæ????
Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 16:37

bez imienia napisa/a:
ja do Was przychodzê go³a-bosa

Gdyby tak jeszcze trze¼wa, to by³by komplet!

Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 16:48

[quote="bez imienia"].........,ja do Was przychodzê go³a-bosa..nic nie chcê, na nic nie czekam....nie chcê .............. [color=indigo]chcê PRZESTAÆ PIÆ z Wasz± pomoc±.Jak siê czuæ"na luzie" bez wódki,jak pokonaæ problemy bez wódki ,jak siê pozbieraæ????[/quote][/color]

Jako¶ mi siê smutno robi gdy czytam pijane bleblanie. Chcesz wiêc czy nie chcesz -
OTO JEST PYTANIE - a odpowiesz na nie jak wytrze¼wiejesz. Dopij sie teraz bo i tak
to zrobisza jak Ci ju¿ alkohol odparuje, to wróæ do nas.
Nie zostawimy Cie bez pomocy. Rozmowa z Tob± na yê chwilê zupe³nie nie ma sensu.

wladek - Pi 29 Sie, 2008 16:50

jobael napisa/a:
Rozmowa z Tob± na yê chwilê zupe³nie nie ma sensu.

Przykre lecz prawdziwe.

Danka** - Pi 29 Sie, 2008 16:52

Jeste¶ na mnie z³y....przyjdê i trze¼wa,z Wasz±, w tym Twoj± pomoc±.Mam nadziejê.Ha,zanim tu wpad³am,owszem schla³am 200 gram Smirnoffa,ale nie gniewaj sie na mnie,Kolego,przecie¿ ja chce dobrze. CHCE.Nie wyrzucaj mnie do kosza z odpadkami.Ja chce jeszcze po¿yæ.
Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 16:56

Nikt ciê nie wyrzuca bezimienna, nawet Kolega by tego nie zrobi³(tak my¶lê). Z tym, ¿e teraz po 200g i tak nic siê nie da wskóraæ.
wladek - Pi 29 Sie, 2008 17:00

bez imienia napisa/a:
Jeste¶ na mnie z³y....przyjdê i trze¼wa,z Wasz±, w tym Twoj± pomoc±

Nie masz pojêcia jak na to czekam z wielk± nadziej± i przyjemno¶ci±.

Danka** - Pi 29 Sie, 2008 17:03

Tak, rozumiem,nie chcecie tu widzieæ pijanej ..wytrze¼wiejê,poczekam,wtedy przyjdê.Ale mnie troche dziwi Wasze podej¶cie,Koledzy.Mnie jest potrzebne wsparcie TERAZ,nawet po tych 200 gr Smirnoffa,a nie jutro. Nie lubicie tych,co WYPILI,co? Ja chce wytrze¼wieæ,po to tu przyszlam. i trochê Was ....nie rozumiem.
Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 17:08

bez imienia napisa/a:
Ja chce wytrze¼wieæ,po to tu przyszlam. i trochê Was ....nie rozumiem

Jedn± z zasad trze¼wiej±cego alkoholika jest wsparcie zanim potrzebuj±cy pomocy napije siê. W takim jak Twój stanie to jest zwyk³e bleblanie, o czym Ci napisa³am wcze¶niej.
Pa.

Danka** - Pi 29 Sie, 2008 17:12

Aha,rozumiem,przyjdê pó¼niej,przepraszam......Teraz nie mamy o czym rozmawiaæ,zdaje siê...ale przecie¿ TO jest najwa¿niejsze:jak przerwaæ b³êdne ko³o;przecie¿ znowu nieprzespana noc,znowu poranek ¿±dny wódki.I co zrobiæ?Jeste¶cie sk³onni siê ze mn± spotkaæ dopiero za tydzieñ? a co jutro?
wladek - Pi 29 Sie, 2008 17:13

bez imienia napisa/a:
Tak, rozumiem,nie chcecie tu widzieæ pijanej ..wytrze¼wiejê,poczekam,wtedy przyjdê.Ale mnie troche dziwi Wasze podej¶cie,Koledzy

Jak by siebie s³ysza³ parê lat temu-pora siê pou¿alaæ,lepiej pójdzie picie,bo nikt mnie nie rozumie,nikt mnie tu nie chce,nikomu nie jestem potrzebny-idê dalej piæ.
Nie b±d¿ bezimienna/te¿ powód do picia,jestem nikim/,nazwij siê i przestañ piæ-zacznij trze¿wieæ.

Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 17:16

bez imienia napisa/a:
a co jutro?
Moze byæ jutro, ale ju¿ nie pij wiêcej.
Zamiast wódy pij soki ile wlezie. Najlepiej pomidorowy i wieloowocowy. Du¿o wody niegazowanej i jedz co tylko mo¿esz prze³kn±c.
W taki sposób mozesz sie podratowaæ i przyjd¼ jutro po pomoc.

Dzi¼ jest to mój ostatni post w Twoim watku. :-> :-> :->

wladek - Pi 29 Sie, 2008 17:17

Nie przepraszj-nie pij,nawet nie koñcz tego co zaczê³a¶.
Danka** - Pi 29 Sie, 2008 17:19

No to -niech bêdzie.Jestem Danka. Chce byæ z Wami ca³kiem szczera,chocia¿ Was przecie¿ nie znam. Naje¿yli¶cie siê na mnie,mo¿na by uciec daleko,ale wiem,wiem, to jest droga do celu. Fajnie.Piæ NIE WOLNO i ju¿.Po ilu dniach trze¿wo¶ci bêdzie mi wolno do Was przyj¶æ?Bo narazie-jak widze niezbyt chêtnie mnie przyjmujecie.
Anonymous - Pi 29 Sie, 2008 17:20

Ja na przyk³ad by³em gotów przyj±æ pomoc na mega tygodniowym kacu, kiedy wydawa³o mi siê, ¿e drzwi siê otwieraj± chocia¿ by³y zamkniête. Dwa dni leczenia i znowu tango. Jestem nowicjuszem ale wydaje mi siê, ¿e to ty najpierw musisz wyraziæ chêæ trze¼wienia a potem siêgn±æ po wsparcie. Bez twojej chêci nic z tego nie bêdzie. W takim razie gdzie ta chêæ skoro obecnie jeste¶ na gazie? Je¶li co¶ popieprzy³em to mnie poprawcie :roll:
Danka** - Pi 29 Sie, 2008 17:24

Chyba masz racjê, przyjde za tydzieñ.....


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group